Tuesday, May 09, 2006

सिनकरांचा संदेशवेबसाईटच सुरु झाल्यामुळे मला फ़ारच आनंद झाला आणि ह्या मुळे सर्व कामगारांना माहिती मीळण्यास सुकर होईल.

चांगली कामे करण्यापेक्षा कामे चांगली करा.

सुदीप रामराव सिनकर.